رزومه آنلاین شرکت در آکادمی فونیکس

جنسیت
مردزن

انتخاب کنید؟

شاغلکارجوکارآفرین

اگه شاغل هستید :

سطح زبان انگلیسی

خوبمتوسطبد

برای آشنایی بیشتر ما از شما اگر فایل رزومه ای دارید آپلود بفرمایید؟