رزومه آنلاین شرکت در آکادمی فونیکس

  جنسیت
  مردزن

  انتخاب کنید؟

  شاغلکارجوکارآفرین

  اگه شاغل هستید :

  سطح زبان انگلیسی

  خوبمتوسطبد

  برای آشنایی بیشتر ما از شما اگر فایل رزومه ای دارید آپلود بفرمایید؟